Συνεργασία με Παιδικούς Σταθμούς

Η συνεργασία με παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και άλλες ομάδες παιδιών είναι πάντα επιθυμητή.

Είναι πάντα θεμιτή και πολλές φορές άρρηκτα δεμένη, η συνεργασία του παιδαγωγικού τομέα με την θεραπευτική παρέμβαση. Ένας από τους λόγους είναι γιατί ο παιδικός σταθμός/ νηπιαγωγείο είναι ο φυσικός κόσμος των παιδιών. Είναι ο κόσμος που αλληλοεπιδρούν τα παιδιά και αναπτύσσεται η κοινωνικότητα τους. Πραγματοποιούνται στις μέρες μας ομαδικά λογοθεραπεύτικα προγράμματα παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες, ή φωνολογικής ενημερότητας σε παιδιά που δυσκολεύονται, σε νηπιακά ή σχολικά πλαίσια.

Ο λόγος είναι γιατί η ενσωμάτωση σε μια ομάδα λογοθεραπευτική, θα απαλύνει μειονεκτικά συναισθήματα, καθώς όλα είναι αποδεκτά μέλη της ίδιας ομάδας και θα αυξήσει τις γλωσσικές ικανότητες, τις κοινωνικές- επικοινωνιακές ικανότητες και τις ικανότητες της φωνολογικής συνειδητότητας.

Είμαστε πάντα ανοιχτοί για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση και συνεργασία.

.